Precia molenEtyka i odpowiedzialność społeczna

Etyka i odpowiedzialność społeczna

PRECIA MOLEN zawsze pracowała nad budowaniem trwałych, opartych na zaufaniu relacji ze swoimi partnerami i pracownikami. Firma działa zgodnie z zasadami etycznymi i na rzecz integracji zawodowej.

PODEJŚCIE ETYCZNE

Podejście etyczne, które przyjęliśmy, zawsze było wpisane w nasze zasady i pozwoliło nam zbudować nieskazitelną reputację. Takie podejście do naszej działalności jest niezbędne nie tylko dla naszych dostawców, klientów i przyszłych współpracowników – jest to również skuteczny czynnik konkurencyjności. Nasi klienci, inwestorzy, pracownicy i wszyscy inni interesariusze chcą współpracować z firmami o nieskazitelnej reputacji, potwierdzonej ich postępowaniem i zaangażowaniem.

Nasz program antykorupcyjny dotyczy każdego pracownika Grupy PRECIA, bez względu na jego tytuł i stanowisko po to, by zapewnić spełnienie najsurowszych wymogów w zakresie praktyk biznesowych w naszej branży. Określa on normy, które muszą być przestrzegane przez wszystkich pracowników Grupy w swoich codziennych zadaniach i relacjach z innymi (Kodeks Postępowania Antykorupcyjnego i Karta Etyki).

We wszystkich aspektach i bez wyjątków, postanowienia dotyczące walki z korupcją i manipulacją, jak również postanowienia promujące naszą etykę, mają zastosowanie dla wszystkich pracowników, dostawców, partnerów, agentów i osób trzecich Grupy PRECIA. Muszą oni również przestrzegać tych przepisów za każdym razem, gdy współpracują z nami lub działają w naszym imieniu.

Ponadto Grupa PRECIA w swojej codziennej działalności przestrzega i kieruje się następującymi zasadami:

  • Zasady Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948r.;
  • Zasady Międzynarodowej Organizacji Pracy;
  • Wytyczne OECD

W ten sposób każda osoba przyczyna się do tworzenia bezpiecznego, produktywnego i spokojnego środowiska pracy.

 

 

NASZE ZOBOWIĄZANIA W ZAKRESIE ETYKI I CSR:

 

ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA ZAWODOWA

Grupa PRECIA MOLEN jest zaangażowana w zatrudnianie i integrację zawodową pracowników niepełnosprawnych, promując wartości takie jak zaufanie, spójność i solidarność.

Shared this article