Precia molenNajczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

1. Różnica pomiędzy wagą zagłębioną i najazdową?

Główna różnica polega na sposobie ustawienia pomostu względem poziomu terenu, na którym zabudowana jest waga:

– Waga zagłębiona – powierzchnia pomostu (po którym porusza się pojazd ważony) znajduje się w płaszczyźnie terenu (równo z drogą dojazdową i zjazdową z wagi).

– Waga najazdowa – pomost wagi jest umieszczony powyżej terenu, na którym jest posadowiona waga. Aby wjechać na taką wagę konieczne jest wyposażenie jej w najazdy.

Podstawowe zalety obu wersji:

waga zagłębiona – zajmuje mniej miejsca, łatwiej i bezpieczniej na nią wjechać,

waga najazdowa – nie jest wymagana budowa systemu odprowadzania wody z przestrzeni podpomostowej, łatwość utrzymania w czystości.

 

2. Co jaki czas należy wykonać legalizację?

Okres ważności legalizacji ponownej wag nieautomatycznych i automatycznych wynosi 25 miesięcy licząc od dnia wykonania.

 

3. Waga stalowa czy betonowa?

Technologia wykonania pomostu wagi zależy od indywidualnych oczekiwań klienta. Biorąc pod uwagę kryterium trwałości parametrów metrologicznych zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest waga z pomostami betonowymi.

Jeżeli w przyszłości przewidywane jest przeniesienie wagi w inne miejsce łatwiej będzie to zrobić jeżeli pomosty są stalowe.

Zakładając długoletnią eksploatację lepszym rozwiązaniem jest waga betonowa, której pomost nie ulega korozji jak to ma miejsce w przypadku pomostu wagi stalowej.

 

4. Technologia pomiaru masy – cyfrowa czy analogowa?

Wszystkie atuty są po stronie cyfrowej technologii pomiaru masy. Główny argument to przetwarzanie sygnału analogowego na cyfrowy bezpośrednio w czujniku tensometrycznym. Z czujnika tensometrycznego sygnał transmitowany jest do terminala niewrażliwą na zakłócenia siecią PMnet. Poziomy sygnałów w tej transmisji są wysokie i niewrażliwe na zakłócenia zewnętrzne.

Inną zaleta technologii cyfrowej jest możliwość diagnostyki poszczególnych czujników, sprawdzanie siły nacisku na każdy czujnik oddzielnie, szybka lokalizacja awarii itd.

W technologii analogowej sygnał z czujnika tensometrycznego o bardzo niskim poziomie napięcia jest przesyłany do terminala i na tej drodze narażony jest na zakłócenia zewnętrzne oraz wpływ warunków atmosferycznych.

 

5. Jaka powinna być nośność wagi samochodowej?

Nośność wagi samochodowej, podobnie jak nośność każdej innej wagi wyznaczana jest na podstawie największych przewidywanych mas które będą ważone na tej wadze, jej przeznaczenia oraz budowy.

W przypadku wag samochodowych najczęściej spotykane wagi mają nośność 50 000kg lub 60 000kg.

Wagi samochodowe do ważenia pojazdów mniejszych posiadają krótsze pomosty np. 8m i wtedy maksymalny zakres ważenia wynosi 30 000kg.

 

6. Jaka jest długość wagi z najazdami?

Na całkowitą długość wagi samochodowej składa się długość pomostu (6m, 12m, 18m) + długość najazdu (2 x 6m).

Przykładowo długość wagi z pomostem o długości 18m wynosi 30m.

 

7. Jaka jest dokładność wagi samochodowej?

Potoczne rozumienie dokładności wagi jest jednoznaczne z jej działką odczytową, która zależy od nośności maksymalnej wagi np.

waga samochodowa o MAX=60 000kg posiada działkę e=20kg,

waga samochodowa o Max=30 000kg posiada działkę e=10kg,

waga samochodowa o Max=15 000kg posiada działkę e=5kg.

 

8. Co daje terminal samoobsługowy?

Terminal bezobsługowy umożliwia przeprowadzenie rejestrację wyniku oraz ważenie  przez kierowcę pojazdu bez ingerencji osoby obsługującej wagę.

Pozwala to zredukować obsługę wagi, przeprowadzać ważenie w dowolnym czasie przez 24h.

 

9. Jak długo można eksploatować wagę samochodową?

Czas eksploatacji wagi samochodowej z uwzględnieniem kryterium technicznego zależy od stopnia zużycia poszczególnych podzespołów. Natomiast stopień zużycia wagi zależy od intensywności eksploatacji oraz warunków środowiskowych.

Współczesne wagi przy prawidłowej eksploatacji i okresowym serwisowaniu mogą pracować przez bardzo długi okres nawet kilkudziesięciu lat.

Kryterium przydatności wagi oceniamy na podstawie sprawdzenia stanu technicznego oraz wskazania metrologicznego.

W przypadku wag legalizowanych istotne jest dotrzymywanie urzędowych terminów ważności legalizacji wagi.

 

10. Co oznacza że waga jest legalizowana? Jak to rozpoznać?

Waga w procesie legalizacji oznaczona jest cechami legalizacyjnymi naklejanymi na wadze, które zawierają numer urzędu, rok oraz miesiąc legalizacji.

Użytkownik otrzymuje dokument w postaci świadectwa legalizacji zawierający dane techniczne wagi, miejsca instalacji i datę legalizacji.

 

11. Co oznacza że waga jest dwuzakresowa?

Wagi dwuzakresowe posiadają dwa zakresy pomiarowe, w których działki odczytowe maja różną wartość.

W pierwszym zakresie pomiarowym działka odczytowa ma mniejszą wartość niż w zakresie drugim np. waga o maksymalnym zakresie pomiarowym 6kg posiada pierwszy zakres pomiarowy od 0-3kg z działką d=1g oraz drugi zakres pomiarowy od 3-6kg z działką 2g.

Przełączenie wskazania działki mniejszej (1g) na większą (2g) następuje automatycznie, gdy ważona masa przekracza granicę zakresów (3kg).

Ponowne przełączenie na mniejszą działkę następuje po całkowitym zdjęciu obciążenia.

 

12. W jakich jednostkach wyraża się ważenie?

Wynik ważenia wyraża się w jednostkach masy. Podstawową jednostką masy w układzie SI jest kilogram (kg).

W praktyce stosowane są również inne jednostki jak gram (g), dekagram (dag), kilogram (kg), tona (t).

 

13. Kto może wykonać legalizację?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami metrologicznymi legalizację ponowną przeprowadzają organy administracji miar, czyli Okręgowe Urzędy Miar i ich Zamiejscowe Wydziały.

 

14. Czy są dostępne aplikacje wagowe na smartfona?

Tak, do części wag dostępne są aplikacje na smartfona.

Firma Precia Molen oferuje aplikację WEIGH2FLOW do zdalnej kontroli wag przenośnikowych oraz aplikacje WEIGH2CONTROL do zdalnej kontroli wag nieautomatycznych.

 

15. Czy jest możliwość ważenia automatycznego?

Oczywiście, w większości przypadków taka możliwość istnieje.

Metoda ważenia automatycznego musi być poprzedzona analizą możliwości przeprowadzenia takiego procesu.

Do ważenia automatycznego istnieją wagi przeznaczone specjalnie do takiego trybu pracy, w których proces ważenia odbywa się bez ingerencji obsługi.

 

16. Czy istnieje możliwość modernizacji i automatyzacji istniejących wag?

W celu określenia możliwości modernizacji i automatyzacji należy wykonać wizję lokalną i analizę techniczną.

W większości przypadków istnieje możliwość modernizacji i automatyzacji istniejących wag i wymaga to renowacji układu mechanicznego, wymianę toru pomiarowego i ewentualnie dołączenie systemu automatyki.

 

17. Czym się różni legalizacja od oceny zgodności?

Ocena Zgodności jest działaniem polegającym na weryfikacji i potwierdzeniu zgodności danego wyrobu z przepisami prawa określonymi w dyrektywach UE dotyczących tego konkretnego wyrobu.

Istotne jest to, że Ocena Zgodności przeprowadzona jest jeden raz, przed wprowadzeniem wyrobu na rynek.

Po wykonaniu Oceny Zgodności wydawane jest Świadectwo Zgodności lub Certyfikat Zgodności.

Legalizacja jest to działanie, które ma na celu sprawdzenie i poświadczenie, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologii prawnej.

Legalizacja jest czynnością, która jest wykonywana cyklicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

18. Co to są klasy wagi?

Wagi są dzielone na grupy (klasy) w zależności od posiadanych parametrów metrologicznych oraz błędów dopuszczalnych które posiadają.

W przypadku wag nieautomatycznych występują kl. 1, 2, 3 i 4. W uproszczeniu można przyjąć że większy numer klasy wagi oznacza mniejszą dokładność.

Szczegółowe dane zawiera Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych.

 

19. Jaka jest maksymalna wydajność wagi przenośnikowej?

Maksymalna wydajność wag przenośnikowych zależy głównie od konstrukcji przenośnika co przekłada się na wielkość przenoszonego materiału.

W praktyce spotyka się wagi o wydajności nawet do 3000 t/h.

 

20. W jaki sposób działają wagi przenośnikowe?

Wagi przenośnikowe działają na zasadzie dynamicznego sumowania masy towaru przenoszonego przez taśmę przenośnika.

Odbywa się to przez ciągły pomiar masy towaru znajdującego się na taśmie, która przesuwa się nad zestawem krążnikowym opartym na czujnikach tensometrycznych, przy jednoczesnym pomiarze prędkości taśmy.

Układ pomiarowy na podstawie informacji o wielkości masy chwilowej i prędkości taśmy wylicza wydajność chwilową, czyli wielkość masy przenoszoną przez przenośnik taśmowy w danej chwili.

Zebrane dane dodawane są do licznika prezentującego przeważoną masę.

 

21. Jak przygotować wagę do legalizacji?

Pierwszą czynnością przygotowującą wagę do legalizacji jest sprawdzenie stanu technicznego i ewentualne naprawy, kolejną jest sprawdzenie dokładności wskazań za pomocą wzorców masy i ewentualnie ponowna kalibracja.

Tak przygotowaną wagę zgłaszamy do legalizacji w Urzędzie Miar.

 

22. Jakie wagi podlegają legalizacji?

Typy wag które podlegają legalizacji określa USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.

Rozdział 3 Art. 8. 1. podaje obszary, w których zastosowane wagi wymagają legalizacji:

– w ochronie zdrowia, życia i środowiska,

– w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

– w ochronie praw konsumenta,

– przy pobieraniu opłat, podatków i innych należności budżetowych oraz ustalaniu opustów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań, a także przy pobieraniu i ustalaniu podobnych należności i świadczeń,

– przy dokonywaniu kontroli celno-skarbowej,

– w obrocie handlowym.

 

23. Co to jest strefa ATEX?

Strefa ATEX jest to przestrzeń zagrożona wybuchem.

Rodzaje przestrzeni określa m.in. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej1) (Dz. U. z dnia 30 lipca 2010 r.)

 

24. Co to są wagi przesypowe?

Są to wagi, w których odważanie odbywa się przez cząstkowe przeważenie całego materiału.

Należą do grupy wag automatycznych do szybkiego ważenia materiałów sypkich w bardzo szerokim zakresie wydajności do 4000 m3/h.

Występują w różnych konfiguracjach w zależności od zastosowania, w wersji malowanej i nierdzewnej.

Stosowane są wielu gałęziach przemysłu, głównie w przemyśle rolno-spożywczym.

 

Shared this article