Precia molenPOLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA

POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA

Bezpieczeństwo – zdrowie – środowisko naturalne

 

PRECIA MOLEN zwraca szczególną uwagę na kwestie zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników. Stosujemy środki zapobiegania i ochrony, które gwarantują warunki pracy dostosowane do potrzeb wszystkich pracowników.

Zapobieganie ryzyku i warunki pracy są czynnikami uwzględnianymi oraz integrowanymi już na etapie projektowania, zarówno nowych produktów, jak i stanowisk roboczych. Podejmujemy kroki mające na celu dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb pracowników oraz firmy zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Angażujemy się w ochronę środowiska m.in. poprzez redukowanie zużycia energii i zasobów naturalnych, ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów oraz ulepszanie recyklingu.

Firma PRECIA MOLEN podpisała szereg porozumień dotyczących zbiórki i recyklingu konkretnych odpadów takich jak zużyty sprzęt elektroniczny, baterie czy wkłady do drukarek, które są odbierane bezpłatnie od klientów i pracowników.

PRECIA MOLEN zobowiązuje się do gospodarowania odpadami pochodzącymi z działalności produkcyjnej w sposób zgodny z obowiązującymi wymogami.

Zobowiązanie Precia Molen do zrównoważonego rozwoju

Plan realizacji założeń BHPiOŚ

Jakość Precia Molen

 

PRECIA MOLEN zobowiązuje się do stosowania podejścia opartego na jakości, które obejmuje produkty firmy, jej organizację pracy, dążenie do zaspokajania wymogów klientów, zrozumienie oczekiwań zainteresowanych stron oraz zapewnienie zrównoważonego sposobu prowadzenia działalności.

Ta niezwykle ważna dla firmy strategia obowiązuje wszystkich pracowników na każdym etapie działalności firmy, czyli podczas:

– projektowania produktów i usług,

– wytwarzania produktów i programowanie specjalnych aplikacji,

– sprzedaży wyposażenia i oprogramowania,

– naprawy wyposażenia.

 

W rezultacie każdy pracownik, niezależnie od obowiązków i podejmowanych działań, uczestniczy w realizowaniu tych założeń.

W ramach swojego modelu organizacyjnego firma PRECIA MOLEN przestrzega standardu ISO 9001, jak również konkretnych norm dotyczących jej podstawowej działalności, w tym dyrektyw 201/31/UE i 2014/32/UE ws. wag czy dyrektywy 2014/34/UE ws. urządzeń przeznaczonych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem (Ex).

Pobierz certyfikat ISO 9001

Pobierz certyfikat LCIE

 

 

Shared this article